Dış Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi

I.YARIYIL

GENEL İKTİSAT

İktisat biliminin konusu , kapsamı,tanımı, yöntemi, temel kavramları, üretici ve tüketici teorisi, fiyat teorisi, talep ve arzın genel esasları, genel denge, piyasa dengesi, eksik rekabet piyasaları, oligopol piyasaları ile tekelci rekabet  piyasaları, GSMH,milli gelir, istihdam ve işsizlik, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme, milli gelir analizi, iktisadi kalkınma ve büyüme ile ilgili genel bilgiler.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

Dış ticarete ilişkin temel esaslar, dış ticaret türleri ve karşılaşılan temel kavramlar, dış ticarette kullanılan belgeler, teslim şekilleri, dış ticarette karşılaşılan riskler ve  korunma yolları.

GENEL MUHASEBE

Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kavramların açıklanması, muhasebede  kullanılan defterler ve belgelerin tanıtılması, muhasebe sürecinin işleyişi, hesap planı, aktif ve pasif hesapların işleyişi, gelir  tablosu ile maliyet hesaplarının incelenmesi.   

HUKUKA GİRİŞ

Türk hukuk sistemini diğer hukuk sistemleriyle mukayese etme. Hukuk kaynakları ve hukukun sınıflandırılması Türk yargı sisteminin genel özellikleri ve yargı kuruluşlarıyla dava türleri. Kamu ve özel hukuk kapsamındaki olaylar ve hukuki işlemlerin özellikleri, unsurları, türleri ve hukukî işlemlerdeki aksaklıklar. Hukuki kişilikler ve  ehliyetleri, bu ehliyetlerin kazanılması ve kaybedilmesinin şartları. Miras kavramı, mirasın kazanılması, kaybedilmesi ve yasal mirasçıları tanıma. Mülkiyet hakkı ve bu haktan doğan yetki ve ödevler. Borçların oluşumu ve borç dolayısıyla ortaya çıkan sorumluk ve sözleşmenin kurulmasındaki şekil şartları. Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mevzuatının ana hükümleri.

BİLGİSAYAR I

Bilgisayarın tarihi gelişimi,  bilgisayarın yapısı, donanım ve yazılım türleri, işletim sistemlerinin tanıtımı ve özellikleri, işletim sistemi komutları, Windows işletim sistemi.

MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak, doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla konuşabilme, Dinleme-Anlama (Mesleği ile ilgili konularda dinlendiğini anlayabilme), Yazma (Mesleği ile ilgili gerekli konularda yazabilme, yazışmalar yapabilme), Okuma-Anlama (Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme )

GENEL İŞLETME

İşletmecilik temel kavramları, tarihsel gelişimi. İşletme kuruluş çalışmaları ve çeşitleri. İşletmelerde performans göstergeleri, büyüme modelleri ve kapasite türleri. İşletme fonksiyonlarına genel bakış, yönetim olgusu ve yönetim fonksiyonları.

TÜRK DİLİ I

Fert ve millet hayatındaki dilin önemi , dil bilgisinin tanımı, sözcük ve cümlelerin iletişim açısından önemi. Kelimelerin oluşumları, çeşitleri, nerelerde ve nasıl kullanılması gerektiği. Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları. Sözlü anlatım türleri ve ilkeleri.

ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I

Türk İnkılâbının özellikleri ve kavramları, kavramların karşılaştırması, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkışı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti�nin yapacağı inkılâplara etkisi. Türk İstiklâl Savaşı , Atatürk�ün inkılâplarını.

YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme,  kelime dağarcığını geliştirme.

2.YARIYIL

ULUSLARARASI İKTİSAT

Uluslararası İktisat konusu, kapsamı, dış ticaret teorileri, dış ticaret politikaları, bu politikaların araçları, DTÖ ve uygulamaları, uluslar arası birleşmeler (entegrasyonlar), Uluslar arası ticaret imkanları ve uygulamadaki engeller, dünya para sistemleri, ödemeler bilançosu.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II

Dış ticaret  sözleşmeleri,İthalat ve ihracatta iş akışı, Dış ticarette ödeme şekilleri,İhracatta fiyatlandırma, İthalat ve İhracat şekillerine ilişkin genel açıklamalar.

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukukunun esasları, ticari işletmenin unsurları ile ticari hayata ilişin hukuk kuralları ve kaynakları, ticari hayatta faaliyet gösteren şirket çeşitleri, bu şirketlerin kuruluşları, işleyişleri sorumlulukları ve birbirleriyle mukayeseleri, kıymetli evrak ve ticaretteki önemi.

KAMU MALİYESİ

Kamu maliyesinin sosyal ve ekonomik öneminin giderek artan bir bilim olduğunu, toplum halinde yaşayan insanlar arasında ortaya çıkan mali olayları nasıl incelediğini kavrayabilme, kamu harcamalarının önemini ortaya koyma, kamu harcamalarının çeşitlerini ve ayrımını kavrayabilme. Kamu gelirlerinin önemi, .kamu gelirlerinin çeşitleri ve ayrımı,bütçenin kamu maliyesi içindeki yeri, önemi, özellikleri, ilkeleri, bütçe sistemleri ve çeşitlerini kavrayabilme.Türk Bütçe Sisteminin yapısını, temel özelliklerini ve bütçeleme süreci, devlet borçlarının kamu gelirleri içindeki yeri, devletin borçlanma nedenleri, kaynakları, çeşitli açılardan ayrımı ve yönetimini kavrayabilme. Maliye politikasının amaçları, araçlarını ve etkilerini kavrayabilme.

BİLGİSAYAR II

Kelime işlem programında oluşturulan belgeleri ve tabloları yazım kurallarına göre biçimlendirme . Çalışma tablosu programlarının temel prensipleri, bilgi giriş özellikleri ve sayısal değerler ile grafik hazırlama. İnternet ve Elektronik Posta kullanımı.

TİCARİ MATEMATİK

Basit yüzde ve binde hesapları, hesap makinesi ile pratik işlemler,  alış/satış fiyatı, maliyet fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kâr, brüt kâr gibi kavramlar, maliyetten kâr ya da zarar, satıştan kâr ya da zarar gibi, orantının özellikleri, ortaklık işlerinde oranlı bölme ve problemler, karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşım terimleri ve problem çözümleri, İç ve dış ıskonto problemleri

PAZARLAMA

Pazarlamanın konusu ve kapsamı, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışı ile endüstriyel pazarlar ve endüstriyel alıcı davranışları, Pazar bölümlendirme ve hedef Pazar seçimi ve talep tahminleri, mamullerin sınıflandırılması, yeni mamul geliştirme süreci, mamulün hayat seyri, marka-ambalaj-kalite stratejileri, mamul farklılaştırma, moda olayı ve pazarlamadaki yeri.

MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)                        

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme.

ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I

Türkiye Cumhuriyeti Devleti� nin kuruluşunu gerçekleştiren Atatürk dönemi inkılapları, Atatürk� ün  izlediği dış siyaset. Atatürk ilkelerinin doğuş sebepleri ile bu ilkeleri

TÜRK DİLİ  II

Yazı dili ve yazılı anlatımı. Yazma çalışmalarında işaretlerin doğru ve yerinde kullanımı. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki yeri.

 

 YABANCI DİL II  ( İngilizce )

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme.

III.Yarıyıl (GÜMRÜK VE LOJİSTİK DALI)

GÜMRÜK MEVZUATI I

Gümrük mevzuatı ve unsurları, 4458 sayılı Gümrük mevzuatının kapsamı ve tanıtılması, Gümrük yönetmeliği, gümrükle ilgili temel kavramlar, Gümrük beyan türleri ve beyan işlemleri, Gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlar.

DIŞ TİCARET MEVZUATI

İthalat ve ihracata ilişkin esasları veren ilgili ve sair mevzuatın incelenmesi ve değerlendirilmesi,

İthalat ve ihracat mevzuatının temel unsurları, İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat ve esasları, Dış ticarette gözetim ve korunma önlemleri, İthalat ve ihracat türleri itibariyle iş akışı

LOJİSTİK TERMİNOLOJİSİ

Lojistikte yer alan terimler, kısaltmalar, kodlar ve bunların kullanım alanları.

SERBEST BÖLGELER

Serbest Bölgelerin bir ülkenin ekonomisindeki yeri ve önemi ile, bu bölgelerin ülkenin ekonomisine ve dış ticaretinin gelişmesine sağladığı katkılar, bu bölgelerin avantajları, işleyiş biçimi ile serbest bölge mevzuatı.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevre ile ilişkileri. İnsan kaynakları planlaması ve bu konuda kullanılan teknikler. İnsan kaynaklarının seçimi ve yönlendirilmesi yöntemleri. İnsan kaynaklarının eğitim ve geliştirilmesinin önemi ve bunun organizasyonların başarısına katkısı. Başarı değerleme ve ücretlendirme yöntemleri. Etkili iş ilişkileri kurma ve devam ettirme.

ELEKTRONİK TİCARET

Elektronik ticaretin ortaya çıkış süreci. İnternet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar. İnternet üzerinde pazarlama ve reklam uygulamaları. Elektronik ticaret uygulamaları.

MESLEKİ UYGULAMA I

Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ile desteklemelerini sağlamak amacı ile protokol yapılmış olan işletmelerin İthalat-İhracat departmanlarında, Uludağ İhracatçı Birlikleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Gümrük Müşavirleri yanında iki tam gün haftada 16 saat uygulama dersi almaktadırlar.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Tedarik zinciri yapısal tanımlaması; satın alma yönetimi ve tedarikçi ilişkileri; malzeme ve kapasite ihtiyaç planlaması; operasyon çizelgeleme; talep tetikli (pull) sistemler; ara stok yönetimi; depo yönetimi; dağıtım planlaması; filo yönetimi; talep yönetimi; kurumsal kaynak planlaması (ERP); web bazlı yaklaşımlar; vaka analizleri.

DIŞ TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON

Uluslararası rekabette kalite ve önemi, Kalite kavramına ilişkin değerlendirme, Ürün ve hizmet kalitesinin başlıca özellikleri, Dış ticarette standardizasyona ilişkin temel kavramlar, Dış ticarette standardizasyon, amacı ve önemi, Dış ticarette standardizasyon mevzuatı ve esasları, Kalite yönetim sistemi standartları.

TAŞIMADA FİYATLANDIRMA VE AMBALAJLAMA

Taşımada fiyatlandırmaya etki eden faktörler, Taşıma türleri ve taşıma bedelleri, Taşıma bedelinin hesaplanması, Ambalajlama ve taşımadaki önemi, Ambalaj türleri.

DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ

Yazışma Teknikleri,, Yazışma Türleri, Yazışmalarda Etkinliği Arttıran Faktörler, Raporlar, Rapor Yazma Teknikleri, Raporların Şekil ve İçerik Yönü,

TAŞIMA SİSTEMLERİ

Ulaştırma metotları ve çeşitleri, kara, demiryolu ve hava ulaştırması, raylı sistemler, kent içi sistemler, metro, yarı metro, kent dışı demiryolu ulaştırması, denizyolu ulaştırma sistemleri, boru ulaştırması, bunların teknik özellikleri, ulaştırma sistemlerinde maliyet kavramı, maliyet değerlendirme yöntemleri, trafik tahminleri, kapasite kavramı, işletme planları, plan ve ağ ilişkileri, çevre etkileri açısından sistemlerin değerlendirilmesi

4.YARIYIL (GÜMRÜK VE LOJİSTİK DALI)

 

GÜMRÜK MEVZUATI II

Gümrük rejimleri, Gümrükleme işlemleri, Gümrük tarife sistemi ve esasları.

ULUSLARARASI PAZARLAMA

Uluslararası pazarlama kavramı, dış pazarların araştırılması, dış pazarlarda alt yapının tanımlanması ve uluslararası pazarlar hakkında bilgi toplanması konuları anlatılarak, İhracata yönelik pazarlama şekilleri.

DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ

Uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik, Teslim şekillerinin yönetimi, Paketleme, yükleme, sigortalama işlemlerinin planlanması ve yönetimi, Dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi yönünde işletme politikaları ve stratejilerinin oluşturulması

DIŞ TİCARET VE VERGİ

Türk Vergi Sistemine ilişkin genel esaslar, İthalatta vergilendirmeye ilişkin esaslar (Gümrük vergisi ve fonların hesaplanması), Dış ticarette önemli bir vergisel avantaj olan katma değer vergisi istisnası ve uygulanması KDV�de Tecil, Terkin uygulaması.

HALKLA İLİŞKİLER

Halkla İlişkilerin tanımı ve önemi; Halkla İlişkilere yakın kavramlar; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon İçindeki Yeri; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması: Halkla İlişkiler� de kullanılan araçlar.

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ

Yönetim ve Belge Yönetimi Kavramı, Evrak ve Evrak Kayıt İşlemleri, Dosyalama Sistemleri

Bürolarda Dosyalama Türleri, Arşivleme Sistemleri, Arşivleme Yöntemleri ve Araçları

Arşivlerde Ayıklama ve İmha Süreci

MESLEKİ UYGULAMA II

Öğrenciler mesleki uygulama kapsamında ilgili birimlerdeki çalışmalarını derleyen bitirme ödevi veya proje hazırlamaktadırlar. Haftada iki tam gün meslek mensuplarının yanında uygulama dersi almaya devam etmektedirler.

LİMAN HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ

Liman ve terminalin tanımı, çeşitleri. Liman ve terminallerin işlevleri. Liman ve terminallere gire ve çıkan trafiğin yörüngeleri, servis sistemleri, kontrol ve denetim sistemleri, depolama alanları, kuyrukta bekleme hatları. Servis süreleri. Bekleme süreleri. Limanlarda yatırım işletme maliyeti bileşenleri, sabit ve değişken maliyetler. Limanlarda yönetim organizasyon, haberleşme sistemleri.

KOMBİNE TAŞIMACILIK

Kombine taşıma sistemi ve işleyişi, kombine taşımada planlama, kombine taşımada fiyatlama, kombine taşıma ve yararlılık.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Kaçakçılığın men ve takibine ilişkin mevzuat.

ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER

 İyi bir ilişkisinin korunması için gerekli kontratların oluşturulması, uluslararası iş kontratlarının oluşumuna teorik ve hukuki olarak uluslararası ticaretin öncülük etmesi, bazı önemli uluslararası vakalar ile ilgili çalışmalar ve bunların Türk ekonomisi ile bağlantıları

TAŞIMA SİGORTACILIĞI

Taşıma sigortalarında temel kavramlar, taşımada sigortalanabilir menfaatler, sigorta temel prensiplerinin incelenmesi, sigortada poliçe tanzimi, fiyatlandırma ve prim hesabı.

3.YARIYIL (ULUSLAR ARASI TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİ DALI)

DIŞ TİCARET MEVZUATI

İthalat ve ihracata ilişkin esasları veren ilgili ve sair mevzuatın incelenmesi ve değerlendirilmesi,

İthalat ve ihracat mevzuatının temel unsurları, İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat ve esasları, Dış ticarette gözetim ve korunma önlemleri, İthalat ve ihracat türleri itibariyle iş akışı

KAMBİYO İŞLEMLERİ

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve 32 Sayılı Karar, kambiyo ile ilgili temel kavramlar, kambiyo mevzuatına göre ödeme şekilleri, ihracat dövizlerinin tahsil süreleri, kambiyo dosyalarının kapatılması, akreditif analizleri, kambiyoda kullanılan dokümanlar ve fonksiyonları, Milletlerarası Ticaret Odası broşürleri, 4458 sayılı Gümrük Yönetmeliği ve uygulamaları.

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK

Dış ticarette taşıma sistemleri ve işleyişleri, Taşıma süreçleri, Taşıma sözleşmeleri, Taşıma türleri, Taşıma belgeleri, Taşımacılığa dair uluslararası sözleşmeler, Taşımacılıkta uluslararası kurallar, Lojistik ve outsourcing.

SERBEST BÖLGELER

Serbest Bölgelerin tanıtılması, Serbest bölgelerin bir ülkenin ekonomisindeki yeri ve önemi ile, bu bölgelerin ülkenin ekonomisine ve dış ticaretinin gelişmesine sağladığı katkılar, bu bölgelerin avantajları, işleyiş biçimi ile serbest bölge mevzuatı.

ULUSLARARASI FİNANSMAN

Döviz piyasasının temel özellikleri ve döviz kurları, döviz kuru riskleri ve korunma şekilleri, uluslar arası para ve sermaye piyasasının özellikleri ve türleri, bu piyasaların kullanıcılarının amaçları, uluslar arası ticarette ihracatçı,ithalatçı bankalar ve diğer birimler tarafından sağlanan finanslama yöntemleri, ihracat ve ithalattaki riskleri ve yönetimleri, yoğun olarak uluslar arası faaliyette bulunan işletmelerde verilecek finansal kararların özellikleri.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevre ile ilişkileri. İnsan kaynakları planlaması ve bu konuda kullanılan teknikler. İnsan kaynaklarının seçimi ve yönlendirilmesi yöntemleri. İnsan kaynaklarının eğitim ve geliştirilmesinin önemi ve bunun organizasyonların başarısına katkısı. Başarı değerleme ve ücretlendirme yöntemleri. Etkili iş ilişkileri kurma ve devam ettirme.

ELEKTRONİK TİCARET

Elektronik ticaretin ortaya çıkış süreci. İnternet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar. İnternet üzerinde pazarlama ve reklam uygulamaları. Elektronik ticaret uygulamaları.

GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı. Küçük işletme çeşitleri ve ekonomiye katkıları. Küçük işletmelerin kuruluş süreci. Küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman. Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları

PAZAR ARAŞTIRMASI

Pazar araştırması süreci, tasarlanması, yönlendirilmesi ve pazar araştırma çalışmalarının kullanılması; araştırma ve uygulama düzenlemeleri; paket yazılım programları kullanılarak bilgi analizlerinin yapılması. Pazarlama ve Değerlendirme.

DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ

Yazışma Teknikleri,, Yazışma Türleri, Yazışmalarda Etkinliği Arttıran Faktörler, Raporlar, Rapor Yazma Teknikleri, Raporların Şekil ve İçerik Yönü,

ULUSLARARASI EKONOMİK KURUMLAR

Uluslararası ekonomik kurumların kurulma nedenleri, işlevleri ve dünya ticaretine olan ilişkileri, Türkiye'nin bağlı olduğu ekonomik entegrasyonlar.

MESLEKİ UYGULAMA I

Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ile desteklemelerini sağlamak amacı ile protokol yapılmış olan işletmelerin İthalat-İhracat departmanlarında, Uludağ İhracatçı Birlikleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Gümrük Müşavirleri yanında iki tam gün haftada 16 saat uygulama dersi almaktadırlar.

4.YARIYIL(ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİ  DALI)

ULUSLARARASI PAZARLAMA

Uluslararası pazarlama kavramı, dış pazarların araştırılması, dış pazarlarda alt yapının tanımlanması ve uluslararası pazarlar hakkında bilgi toplanması konuları anlatılarak, İhracata yönelik pazarlama şekilleri.

GÜMRÜK MEVZUATI

Gümrük mevzuatının kapsamı, Gümrükle ilgili temel kavramlar, Gümrük beyan işlemleri, Gümrük rejimleri, Gümrükleme işlemleri ve uygulamaları

DIŞ TİCARET VE VERGİ

Türk Vergi Sistemine ilişkin genel esaslar, İthalatta vergilendirmeye ilişkin esaslar (Gümrük vergisi ve fonların hesaplanması), Dış ticarette önemli bir vergisel avantaj olan katma değer vergisi istisnası ve uygulanması KDV�de Tecil, Terkin uygulaması.

İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 01.01.1996�da başlatılan Gümrük Birliği dış ticareti destekleme politikalarına farklı ilkeler getirmiştir. Bu amaçla AB mevzuatına ve ülkemiz özelliklerine uygun hale getirilerek hazırlanan ihracatı teşvik mevzuatı ve uygulaması ihracata yönelik Devlet Yardımları, Dahilde İşleme Rejimi ve ayrıca Vergi, Resim, Harç İstisnası konularına yer verilmektedir. Ayrıca Eximbank uygulamaları anlatılmaktadır.

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ

Yönetim ve Belge Yönetimi Kavramı, Evrak ve Evrak Kayıt İşlemleri, Dosyalama Sistemleri

Bürolarda Dosyalama Türleri, Arşivleme S

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !